Edukacinė pamoka aštuntokams „Simonas Daukantas. Biografija“

Sausio 11-12 d. mokyklos bibliotekos darbuotojos – A. Urbienė ir D. Šinkevičienė –
pakvietė aštuntokus į edukacinę pamoką, skirtą S. Daukantui. Prieš pamoką mokiniai gavo užduotį: atidžiai išklausyti filmo pasakojimo apie S. Daukantą, išanalizuoti pateiktis ir atlikus visas užduotis suformuluoti atsakymą į klausimą, kodėl aikštė prieš prezidentūrą pavadinta Simono Daukanto vardu.Vaizdinėje medžiagoje bei bibliotekininkių pristatytame filme buvo pateikta daug
įdomių faktų apie rašytoją ir istoriką. Mokiniai sužinojo apie šios asmenybės veiklą bei nuopelnus Lietuvos istorijai ir kalbai. Pamokoje buvo pristatytos mokyklos bibliotekoje esančios Simono Daukanto knygos.
Pamokos metu įgytas žinias aštuntokai galėjo pasitikrinti ir įsivertinti naudodami
internetinį įrankį ,,Kahoot!“.

Mokyklos bibliotekininkės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja J.L. Šatienė

Kalėdinių pasakų skaitymai mokyklos bibliotekoje

Jau tapo gražia tradicija mūsų mokyklos bibliotekoje prieš didžiąsias šventes ruošti Kalėdines skaitymo popietes pradinių klasių mokiniams. Kalėdinės pasakos pasiklausyti susirenka visos pradinės klasės.
Belaukiant šv. Kalėdų bibliotekoje vyrauja šventinė nuotaika, kuri nuteikia mokinukus pasakos klausymuisi. O kad būtų dar smagiau klausytis, bibliotekos vedėja paruošia skaitmenines Kalėdinių pasakų knygas. Taip mokiniai gali klausytis ir kartu sekti skaitomą tekstą bei grožėtis iliustracijomis. Po pasakos mokiniai atlieka įvairias lavinančias užduotėles. Užduotėlės būna parengtos pagal vaikų amžiaus tarpsnį. Pirmokėliai bandė save įsivaizduoti elfais. Antrokai bandė iššifruoti paslėptus žodžius ir piešė angeliuką. Trečiokai kūrė kalėdinį atviruką, o ketvirtokai gamino eglutę iš popieriaus ir ją puošė. Gera nuotaika ir kūryba neapleido mūsų mažųjų mokinukų.
Sakoma, kad Kalėdos – stebuklų metas ir jis vis dar tęsiasi, nes bibliotekoje vis dar vyksta akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“. Dėkojame mokiniams ir mokytojams, kurie dosniai dovanoja knygas. Akcija vyks iki sausio 17 dienos. Kas dar nespėjo sudalyvauti akcijoje, labai laukiame Naujaisiais metais.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

Septintokams apie Advento, Kūčių ir Kalėdų tradicijas

Gruodžio 20 dieną septintų klasių mokiniai rinkosi į lietuvių kalbos pamokas mokyklos bibliotekoje. Septintokams bibliotekos darbuotojos paruošė įdomų pasakojimą apie Advento tradicijas, gražiausių ir prasmingiausių metų švenčių, Kūčių ir Kalėdų, papročius. Įtvirtinti žinias mokiniai galėjo spręsdami kryžiažodį. Septintokai pasidžiaugė, kad daugelį tradicijų žino, kai kurias yra išsaugoję šeimose, o po šios pamokos gebės paaiškinti ir jų kilmę bei prasmę, puoselės mūsų senąją kultūrą.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos

Tarpmokyklinis protmūšis „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“

Paskutinę rudens dieną, lapkričio 30-tą, trys Biržų „Aušros pagrindinės mokyklos“ 3–4 kl. komandos dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vykusiame tarpmokykliniame literatūriniame protmūšyje „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“ Protmūšyje dalyvavo 7 mokyklų komandos. Mūsų mokyklos 3 b kl. komanda laimėjo II vietą, o 3 c kl. komanda laimėjo III vietą.
Dėkojame už dalyvavimą protmūšyje 3b klasės komandos nariams: Mantvilei Visockaitei, Jonui Pačešiūnui, Kasparui Venckui, Viltei Stukaitei, Oriui Suškins, Akvilinai Juškaitei, bei 3c klasės komandai: Meidai Mažuikaitei, Agotai Nevieraitei, Orestui Onaičiui, Danieliui Šernui, Adrijai Paplauskaitei, Emiliui Vaičekoniui ir 4 a kl. komandai: Domui Čyrui, Viktorijai Degutytei, Jorūnei Kazlauskaitei, Urtei Lapėnaitei, Gytei Pečiukevičiūtei, Rusnei Trečiokaitei. Taip pat dėkojame mokytojoms Eglei Nemanienei, Virginijai Kruopienei ir Daivai Petrulienei už puikų komandų paruošimą.
Bibliotekos vedėja Alma Urbienė

Kaziui Binkiui -130

Lapkričio viduryje Biržų krašto poetui, vaikystėje už krečiamas išdaigas vadintam vėjavaikiu, K. Binkiui sukako 130 metų.

Šią sukaktį 7b ir 7c klasės mokiniai paminėjo lietuvių kalbos pamokoje, kuri vyko mokyklos bibliotekoje. Bibliotekos darbuotojos parengė poeto jubiliejui skirtą parodą, mokiniai galėjo pamatyti K. Binkio knygas, nuotraukas, iliustruojančias svarbiausius poeto gyvenimo įvykius. Be to, septintokai pamokai ir patys ruošėsi: domėjosi savo kraštiečio biografija, asmenybe, mokėsi eilėraščius atmintinai. Tai, ką sužinojo apie poetą K. Binkį, mokiniai pasitikrino viktorinoje, naudodami internetinį įrankį „Quizizz“, o kitą pamoką deklamavo pasirinktą eilėraštį.

Septintokams poetas pasirodė artimas savo nenuoramos vėjavaikio prigimtimi, taip pat padarė įspūdį ir geri darbai: mokytojavimas Papilyje, žydų vaikų gelbėjimas karo metais.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Stakionienė

 

 

Protmūšis „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“

Akcija ,,Me­tų kny­gos rin­ki­mai“ vyks­ta kas­met nuo 2005 m. ir jau ta­po svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės ,,Metų knygos rinkimuose“ vaikų ir paauglių kategorijose dalyvavusias knygas sa­vo jau­nie­siems skai­ty­to­jams pristato ir Bir­žų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės.

Nuo balandžio iki spalio mė­ne­sio mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės kvie­tė į 2022 metų vai­kų, paauglių knygų rinkimuose dalyvavusių kūrinių pen­ke­tu­ko pri­sta­ty­mus. Jos su­pa­žin­di­no su kny­gomis, jų au­to­riais, dai­li­nin­kais. Mokiniai klau­sė­si skai­to­mų kū­ri­nių iš­trau­kų ir at­lik­o kū­ry­bi­nes už­duo­tis.

Lapkričio 22 dieną mokyklos bibliotekininkės 3–4 kl. mokinius pakvietė sudalyvauti mokykliniame li­te­ra­tū­ri­nia­me pro­tmū­šy­je „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“

Protmūšyje labai gerai sekėsi ir prizines vietas laimėjo: I vietą – 4 a kl. komanda, II vietą – 3 c kl. komanda ir III vietą – 3 b kl. komanda. Laimėjusios komandos apdovanotos mokyklos ir bibliotekininkių dovanomis bei diplomais. Kitoms komandoms įteiktos padėkos už dalyvavimą viktorinoje. Komandos prizininkės 2023 m. lapkričio 30 d. dalyvaus Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus tarpmokykliniame literatūriniame protmūšyje „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“

Dėkojame 3–4 kl. mokytojoms, o mokiniams linkime didžiulės sėkmės kitame etape!

Bibliotekos informacija

Protmūšis „Svečiuose pas Astridą Lindgren“

Lapkričio 16 dieną 6-ų klasių mokiniai dalyvavo mokyklos bibliotekos organizuotame protmūšyje „Svečiuose pas Astridą Lindgren“.

Sveikiname komandas, nugalėjusias protmūšyje:

I-ąją vietą laimėjo 6a kl. komanda,

II-ąją vietą 6c kl. komanda,

III-iąją – 6b kl. komanda.

Dėkojame mokinius ruošusioms 6-tų klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms ir klasės vadovėms už pagalbą organizuojant renginį.

Bibliotekos vedėja A. Urbienė

 

 

Informacinių įgūdžių pamoka „Kelionė į knygų šalį“ 1 kl. mokiniams

Informacinių įgūdžių pamoka „Kelionė į knygų šalį“ 1  kl. mokiniams

Lapkričio 8, 9, 14 dienomis bibliotekoje lankėsi 1-os a klasės mokiniai. Jauniesiems skaitytojams tai buvo pirmas kartas, todėl bibliotekos vedėja mokinius pasitiko skaitydama ištrauką iš Kęstučio Kasparavičiaus knygelės „Skrendančios knygos“.
Mažiesiems buvo įdomu sužinoti ne tik apie pirmąją išspausdintą lietuvišką Martyno Mažvydo knygą „Katekizmas“, bet ir kokia bibliotekoje yra knygų įvairovė.
Pamokoje mokiniai susipažino su mokyklos bibliotekos taisyklėmis, garsiai prisiekė mylėti, tausoti knygeles ir vadovėlius.
Po priesaikos išsiaiškinome, kaip surasti reikiamą knygą, kuo skiriasi biblioteka nuo knygyno ir kokias paslaugas teikia biblioteka. Pirmokams bibliotekininkės įteikė priesaiką, knygų saugojimo taisykles „Knygelės prašymai“ bei bibliotekininkių sukurtus skirtukus.
Smagiai pasišnekučiavę, apžiūrėjome bibliotekos patalpas.
Po pamokos kai kurie mokiniai pirmą kartą mokyklos bibliotekoje rinkosi knygą, kurią skaitys namuose.

Bibliotekos vedėja A. Urbienė

 

Kirčiavimo pamokos bibliotekoje

Kirčiavimo temos mokiniams vienos iš sudėtingiausių. Kad klasėje išmoktas taisykles galėtų pritaikyti praktiškai, įtvirtintų turimas  žinias ir gebėjimus, įgytų naujų, spalio 18 dieną 7b ir 7c klasės mokiniai rinkosi į pamokas mokyklos bibliotekoje. Čia septintokai sužinojo, kad, norėdami išmokti taisyklingai kirčiuoti, be žodynų, nesvarbu, ar įprastų knygų, ar elektroninių, neišsiverstų. Pirmiausia mokiniai išklausė bibliotekos vedėjos A. Urbienės pasakojimo apie žodynų įvairovę, po to mokytojos padedami aiškinosi, kaip naudotis žodynais, kad jie taptų naudinga priemone mokantis kirčiavimo. Labiausiai mokinius nudžiugino, kad yra elektroninės kirčiuoklės, kurios sukirčiuoja ne tik pavienius žodžius, bet ir sakinius ar net tekstą.
Naujas žinias septintokai galėjo iš karto pritaikyti – atlikti praktinę užduotį. Dirbdami grupėmis ir panaudodami kelis nurodytus žodynus bei kirčiuoklę, mokiniai turėjo sukirčiuoti penkis sakinius. Paaiškėjo, kad naudotis žodynais ne taip ir paprasta, mokiniai suprato, kaip svarbu mokėti abėcėlę, kad žodį galėtų greitai rasti. Be to, teko prisiminti ir kirčiavimo taisykles, nes ne visos žodžių gramatinės formos yra sukirčiuotos žodynuose. Lengviausia ir, žinoma, smagiausia mokiniams buvo naudotis elektronine kirčiuokle. Parašai sakinį tam skirtoje vietoje ir beveik akimirksniu jis sukirčiuojamas. Tačiau ir čia kai kuriems iškilo sunkumų, pasirodo, visus žodžius, priešingai nei mokiniai įpratę, privaloma rašyti lietuviškais rašmenimis, svarbu ilgosios, nosinės raidės, varnelės, kitaip programa nesukirčiuoja visų žodžių.
Taigi, kirčiavimas septintokams nebeturėtų būti „baisus“, kai moki taisykles, žinai, kaip naudotis žodynu ar kirčiuokle.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Stakionienė

Netradicinės istorijos pamokos bibliotekoje „Penktokai ieškojo Biržų istorijos perlų!

Visą savaitę nuo spalio 9 iki 12 d. per istorijos pamokas penktokai bibliotekoje ieškojo žinių apie Biržų pilį, Astravo dvarą, žydus ir karaimus, maldos namus ir piliakalnius Biržų mieste bei krašte. Tarp knygų, enciklopedijų ir žinynų, internetinių resursų pasimesti neleido bibliotekos darbuotoja Alma Urbienė, istorijos mokytoja Rūta Leiputė bei mokytojų padėjėjų komanda. Grupėmis paruošti plakatai buvo pristatyti bendraklasiams, o netrukus vieną kitą galėsite pamatyti ir mokyklos erdvėse!
Istorijos mokytoja Rūta Leiputė