Protmūšis „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“

Akcija ,,Me­tų kny­gos rin­ki­mai“ vyks­ta kas­met nuo 2005 m. ir jau ta­po svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės ,,Metų knygos rinkimuose“ vaikų ir paauglių kategorijose dalyvavusias knygas sa­vo jau­nie­siems skai­ty­to­jams pristato ir Bir­žų „Aušros“ pagrindinės mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės.

Nuo balandžio iki spalio mė­ne­sio mokyklos bib­lio­te­ki­nin­kės kvie­tė į 2022 metų vai­kų, paauglių knygų rinkimuose dalyvavusių kūrinių pen­ke­tu­ko pri­sta­ty­mus. Jos su­pa­žin­di­no su kny­gomis, jų au­to­riais, dai­li­nin­kais. Mokiniai klau­sė­si skai­to­mų kū­ri­nių iš­trau­kų ir at­lik­o kū­ry­bi­nes už­duo­tis.

Lapkričio 22 dieną mokyklos bibliotekininkės 3–4 kl. mokinius pakvietė sudalyvauti mokykliniame li­te­ra­tū­ri­nia­me pro­tmū­šy­je „Kas slepiasi 2022 me­tų kny­gų vai­kams pen­ke­tu­ke?“

Protmūšyje labai gerai sekėsi ir prizines vietas laimėjo: I vietą – 4 a kl. komanda, II vietą – 3 c kl. komanda ir III vietą – 3 b kl. komanda. Laimėjusios komandos apdovanotos mokyklos ir bibliotekininkių dovanomis bei diplomais. Kitoms komandoms įteiktos padėkos už dalyvavimą viktorinoje. Komandos prizininkės 2023 m. lapkričio 30 d. dalyvaus Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus tarpmokykliniame literatūriniame protmūšyje „Ką žinai apie 2022 metų vaikų knygų penketuką?“

Dėkojame 3–4 kl. mokytojoms, o mokiniams linkime didžiulės sėkmės kitame etape!

Bibliotekos informacija